Tấn Phát LTD

Hiển Trân
CEO / Sáng lập

Mạng xa hội.

Hà Minz
Giám đốc Marketing

Mạng xa hội.

Jane Gray
Public Relations

Mạng xã hội.

Hà Thanh
CSKH

Nhận bản tin